OUR TEAM

PASTORS

ALAN BLACKMAN
ZOLANI PHAKATHI

ELDERS

ALAN BLACKMAN
JOE MORRIS
ZOLANI PHAKATHI
GREG REID